Skip to main content

Terms of Service

 1. Postanowienia wstępne
  1. AirBorn jest serwisem internetowym, którego właścicielem jest AirBorn Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni przy Alei Zwycięstwa 96/98 81-451 Gdynia, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym Gdańsk – Północ w Gdańsku Wydział VIII Gospodarczym KRS pod numerem 0000431247, NIP: 9581661178, REGON: 221731959. Adres do korespondencji: AirBorn Sp. z o.o., Aleja Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia, e-mail: kontakt@airborn.aero.
  2. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez AirBorn Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, w szczególności za pośrednictwem serwisu internetowego AirBorn oraz warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie tych usług, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
 2. Definicje
  1. AirBorn sp. z o.o. - AirBorn Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni przy Alei Zwycięstwa 96/98 81-451 Gdynia.
  2. AirBorn – serwis internetowy prowadzony przez AirBorn Sp. z o.o. w ramach którego świadczone są usługi związane z sprzedażą szkoleń. Airborn utrzymywany jest przez AirBorn sp. z o.o. w domenie www.airborn.aero
  3. Użytkownik - Podmiot, który spełnia warunki Regulaminu i dokonał akceptacji Regulaminu. Użytkownikami są Kupujący.
  4. Szkolenie – zorganizowane przez AirBorn sp. z o.o. przedsięwzięcie w szczególności szkolenia i inne. Wydarzenie może być bezpłatne lub odpłatne.
  5. Bilet – dokument w formie elektronicznej zakupiony przy wykorzystaniu serwisu AirBorn potwierdzający uprawnienie do wzięcia udziału w Szkoleniu organizowanym przez AirBorn.
  6. Konto - utrzymywany przez AirBorn dla Użytkownika - pod unikalną nazwą (login) i zabezpieczony hasłem - zbiór zasobów, w którym gromadzone są dane Użytkownika oraz informacje o jego działaniach w ramach AirBorn;
  7. Rejestracja - procedura zakładania Konta.
  8. Rejestracja na Szkolenie – procedura zgłoszenia uczestnictwa w Szkoleniu przy wykorzystaniu serwisu AirBorn.
  9. Zablokowanie konta – sankcja zastosowana przez AirBorn sp. z o.o., która oznacza brak możliwości zalogowania się do serwisu AirBorn oraz brak możliwości dokonywania wszystkich lub niektórych operacji przez Użytkownika.
  10. Usługa – usługa świadczona w ramach AirBorn przez AirBorn sp. z o.o.
  11. Regulamin - niniejszy Regulamin serwisu AirBorn.
  12. Cennik – oferta prezentująca ceny poszczególnych usług AirBorn adresowanych do Użytkowników. Dostępna pod adresem: www.airborn.aero.
 3. Zakres usług
  1. AirBorn po akceptacji Regulaminu przez Użytkownika zobowiązuje się do świadczenia drogą elektroniczną: Usług dla Kupujących. Informacja o usługach odpłatnych znajduje się w Cenniku. Korzystając z Serwisu Użytkownik zawiera z AirBorn sp. z o.o. umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną. Dokonując Rejestracji na Szkolenie Użytkownik zawiera umowę o świadczenie usług z Organizatorem Szkolenia.
  2. AirBorn sp. z o.o. ramach AirBorn oferuje Użytkownikowi następujące usługi:
   1. udostępnienie Systemu - aplikacji internetowej na urządzenia stacjonarne i mobilne umożliwiającego rejestrację uczestnictwa,
   2. możliwość zakupu Biletu od AirBorn na stronie internetowej,
   3. możliwość rejestracji na Szkolenie AirBorn na stronie internetowej.
   4. udostępnienie Systemu - aplikacji internetowej na urządzenia stacjonarne i mobilne, służącego przeprowadzaniu szkoleń. Wszystkie treści udostępniane użytkownikom w systemie stanowi wyłączną własność AirBorn.
   Postanowienia dotyczące wszystkich użytkowników
   1. Użytkownikami mogą być osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.
   2. Osoby fizyczne, w celu Rejestracji, powinny wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie: adresu e-mail (login), hasła, imienia i nazwiska
   3. Rejestracji osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, a także wszystkich dalszych czynności dotyczących tych podmiotów w AirBorn, może dokonać osoba, która jest umocowana do dokonywania w jej imieniu wszelkich czynności związanych z Rejestracją.
   4. W celu Rejestracji osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej powinna wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie: imienia i nazwiska, adresu e-mail (login), pełnej nazwy (firmy) podmiotu rejestrowanego oraz hasła.
   5. Zawarcie umowy pomiędzy Użytkownikiem a AirBorn sp. z o.o., której przedmiotem są usługi świadczone przez AirBorn sp. z o.o. w ramach AirBorn, na warunkach określonych w Regulaminie następuje w chwili przyjęcia oferty AirBorn sp. z o.o. dotyczącej zakresu usług wskazanego w pkt III, dokonanej poprzez zaznaczenie pola akceptacji Regulaminu w formularzu rejestracji.
   6. W wyniku prawidłowej Rejestracji AirBorn sp. z o.o. tworzy dla Użytkownika Konto przypisane do loginu (adres email) podanego w formularzu rejestracyjnym. Użytkownik uzyskuje dostęp do Konta po podaniu w AirBorn loginu i hasła (logowanie).
   7. Konto zawiera dane Użytkownika podane przez niego w formularzu rejestracyjnym. W przypadku późniejszej zmiany jakichkolwiek z tych danych Użytkownik powinien niezwłocznie zaktualizować je, korzystając z odpowiedniego formularza dostępnego na stronie AirBorn. Nie jest możliwe usunięcie przez Użytkownika jakichkolwiek danych w trakcie korzystania z usług AirBorn (w szczególności od momentu uruchomienia Strony Szkolenia do zakończenia Szklenia i rozliczenia wszelkich płatności).
   8. Jeden Użytkownik może posiadać jedno Konto i nie może go wykorzystywać do dokonywania jakichkolwiek czynności stanowiących naruszenie postanowień niniejszego Regulaminu.
   9. Użytkownikowi nie wolno korzystać z Kont innych Użytkowników oraz udostępniać swojego Konta innym osobom, z wyjątkiem przypadków udostępnienia Konta osobom należycie umocowanym przez Użytkownika do działania w jego imieniu. Użytkownik powinien zachować w tajemnicy hasło do Konta. Konta są niezbywalne.
   10. AirBorn sp. z o.o. pobiera opłaty za usługi udostępnione w AirBorn, z zastrzeżeniem usług bezpłatnych przewidzianych w Cenniku. AirBorn przed zawarciem umowy obejmującej odpłatne usługi poinformuje Użytkownika o wysokości opłaty. Użytkownik akceptując niniejszy Regulamin, wyraża zgodę na wszelkie zobowiązania o charakterze pieniężnym wynikające z faktu skorzystania z określonych usług udostępnionych w AirBorn opisanych w Regulaminie i Cenniku.
   11. AirBorn sp. z o.o. będzie dążyć do utrzymania dostępności serwisu AirBorn bez przerw i zakłóceń z uwzględnieniem zasad przewidzianych niniejszym Regulaminem.
   12. AirBorn sp. z o.o. jest stroną umów zawieranych z Użytkownikami.
   13. AirBorn sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za rzeczywistą tożsamość Użytkownika.
   14. Użytkownik jest zobowiązany do:
    1. dostarczenia zgodnych z prawdą i nie wprowadzających w błąd informacji w trakcie Rejestracji i korzystania z serwisu AirBorn;
    2. przestrzegania obowiązujących przepisów prawa oraz poszanowania wszystkich praw osób trzecich;
    3. przestrzegania regulaminu.
   15. Użytkownik nie jest uprawniony do:
    1. blokowania, modyfikowania i kopiowania jakichkolwiek treści w serwisie AirBorn;
    2. wykonywania wszelkich działań, które mogą wpływać na zdolności do funkcjonowania infrastruktury AirBorn, zwłaszcza działań, które mogą spowodować zakłócenie działania wspomnianej infrastruktury;
    3. wykorzystywania jakichkolwiek treści stanowiących własność AirBorn sp. z o.o. w celach innych niż korzystanie z Usług, które podlegają ochronie na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych
    4. wykorzystywania jakichkolwiek treści innych Użytkowników bez ich wyraźnej zgody
    5. udostępniania loginu i hasła do konta lub umożliwiania w jakikolwiek inny sposób korzystanie z serwisu AirBorn osobom trzecim.
   16. Stwierdzenie faktu nieautoryzowanego udostępnienia loginu osobie trzeciej może skutkować zresetowaniem zdobytych punktów, nie wydaniem certyfikatu lub usunięciem z kursu bez możliwości zwrotu kosztów zakupu kursu.
   17. AirBorn sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do modyfikacji usług oferowanych w AirBorn oraz świadczenia usług różniących się od tych oferowanych w momencie rejestracji Użytkownika na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 4. Rozwiązanie umowy
  1. Użytkownik może dokonać rozwiązania umowy bez zachowania wypowiedzenia za pośrednictwem funkcji „usuń konto” dostępnej w serwisie AirBorn po zalogowaniu i na zasadach określonych w sekcji „Rozwiązanie umowy” w Postanowieniach końcowych (pkt 5.4 – pkt 5.6).
  2. AirBorn sp. z o.o. ma prawo do zablokowania konta Użytkownika lub wypowiedzenia umowy Użytkownikowi na zasadach określonych w Postanowieniach końcowych pkt 5.6.
 5. Warunki techniczne
  1. Wymagania techniczne dotyczące korzystania z usług AirBorn sp. z o.o. są następujące: połączenie z siecią Internet oraz przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera Użytkownika dokumentów hipertekstowych (HTML) udostępnionych w sieci Internet za pośrednictwem usługi WWW. AirBorn sp. z o.o. zaleca Użytkownikowi korzystanie z przeglądarek: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Microsoft Edge i Internet Explorer w wersji 11.0 lub wyższej.
 6. Przetwarzanie danych osobowych
  1. Dane osobowe przetwarzane są przez AirBorn sp. z o.o. jako administratora danych Użytkowników, będących osobami fizycznymi, w zakresie danych podanych przy Rejestracji.
  2. Dane osobowe przetwarzane będą w zakresie danych podanych przy zakupie Biletu lub rejestracji na Szkolenie. Dane osobowe są niezbędne do wykonania zawieranej z AirBorn sp. z o.o. umowy.
  3. AirBorn przetwarza dane osobowe Użytkowników w zakresie niezbędnym do wykonania usług określonych w niniejszym regulaminie, zgodnie z wymogami ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. AirBorn sp. z o.o. umożliwia osobie, której dane dotyczą, prawo do kontroli przetwarzanych danych, poprzez uzyskanie informacji odnośnie przetwarzania danych osobowych, możliwość żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, prawo wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych ze względu na jej szczególną sytuację, oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych, gdy AirBorn sp. z o.o. zamierza je przetwarzać w celach marketingowych.
  4. AirBorn sp. z o.o. wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administrowaniem serwerami. Ponadto adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji (np. o regionie, z którego następuje połączenie).
  5. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowej w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną poprzez odznaczenie odpowiedniego pola.
 7. Cookies
  1. Witryna sieci Web może korzystać z plików typu cookie w celu przetwarzania i przechowywania informacji dotyczących korzystania przez Użytkowników AirBorn oraz prezentowania reklam dostosowanych do preferencji Użytkownika z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy, w tym również narzędzi remarketingu, np. Google AdSense. Pliki typu cookie są identyfikatorami, które witryna sieci Web może przesłać do przeglądarki w celu zapisania ich na komputerze Użytkownika, umożliwiając identyfikację użytkownika i ułatwiając mu korzystanie z witryny w czasie następnych odwiedzin. Dzięki stosowaniu plików typu cookie AirBorn sp. z o.o. może śledzić adresy internetowe domen odwiedzających użytkowników. Dane te są analizowane dla celów wewnętrznych. Możliwe jest takie ustawienie przeglądarki, aby Użytkownik był informowany w momencie przesyłania pliku typu cookie. Dzięki temu Użytkownik ma możliwość podjęcia decyzji, czy chce zaakceptować taki plik, czy nie.
  2. W Witrynie wykorzystywany jest system statystyk Google Analytics, który może być wykorzystywany do tworzenia profilów Użytkowników pod pseudonimem. W tym celu system Google Analytics wykorzystuje pliki cookies. Szczegółowe cele, do których Google Analytics wykorzystuje pliki cookies wymienione są w dokumencie dostępnym pod adresem: http://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/.
 8. Zasady odpowiedzialności
  1. AirBorn sp. z o.o. podejmuje starania aby zapewnić Użytkownikowi nieprzerwany dostęp do serwisu AirBorn przez 24 godziny na dobę, 365 dni w roku.
  2. AirBorn sp. z o.o. możliwość stosowania przerw technicznych w działaniu serwisu – każdorazowa przerwa nie będzie dłuższa niż 12 godzin. O każdej przerwie technicznej Użytkownik będzie informowany.
  3. AirBorn sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności w związku z niewłaściwym korzystaniem z Serwisu przez Użytkownika.
  4. AirBorn sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z powodu błędnego użycia, niemożności użycia lub błędnego działania Serwisu z powodu siły wyższej, winy Użytkownika lub innych powodów niezawinionych przez AirBorn sp. z o.o.
  5. AirBorn sp. z o.o. nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za podanie przez Użytkownika danych nieprawdziwych.
 9. Warunki świadczenia Usług
  1. Warunkiem skorzystania z Serwisu AirBorn przez Użytkownika dokonującego rejestracji na Szkolenie jest zaakceptowanie niniejszego Regulaminu.
  2. Poprzez dokonanie zakupu Biletu na Szkolenie przez Użytkownika powstaje stosunek umowny pomiędzy AirBorn sp. z o.o. a Użytkownikiem dokonującym rejestracji na Szkolenie.
  3. AirBorn sp. z o.o. oświadcza, że jest Organizatorem Szkoleń w ramach AirBorn, chyba że co innego wyraźnie wynika z warunków określonych w Szkoleniu.
  4. Użytkownik poprzez kliknięcie w odpowiednie pole wskazujące na dyspozycje zakupu biletu (np. "Kup bilet") zawiera z AirBorn sp. z o.o. umowę w zakresie sprzedaży biletów. W celu nabycia biletu konieczne jest:
   1. wypełnienie wszystkich wymaganych pól formularza zamówienia oznaczonych symbolem "*"),
   2. zaakceptowanie Regulaminu,
  5. Formy płatności za Bilety mogą być następujące:
   1. Płatność kartą płatniczą – płatność wykonywana za pośrednictwem dostawcy usług płatności elektronicznych,
   2. Szybki przelew – usługa płatności „szybkim przelewem” z dowolnego banku dostarczającego usługę tego typu, płatność wykonywana za pośrednictwem dostawcy usług płatności elektronicznych
   3. Zwykły przelew – przelew tradycyjny na rachunek AirBorn sp. z o.o. (płatność off-line)
  6. Kwota należności wynikająca z formularza zamówienia Biletu na Szkolenie powinna zostać zapłacona niezwłocznie po dokonaniu zamówienia i otrzymaniu e-maila z potwierdzeniem.
  7. AirBorn sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za realizację i bezpieczeństwo transakcji przez dostawcę usług płatniczych , w tym za podanie przez Kupującego bilet numeru karty płatniczej na innych stronach internetowych, przy pomocy których dokonuje płatności.
  8. W szczególności za realizację i bezpieczeństwo transakcji kartami kredytowymi przeprowadzonych na stronach internetowych operatora płatności odpowiada operator płatności zgodnie ze swoim regulaminem.
  9. Całkowita odpowiedzialność dotycząca Szkolenia leży po stronie danego AirBorn.
  10. Informacje na temat Szkoleń, ilości dostępnych biletów, ceny biletu i formy płatności są określane przez AirBorn sp. z o.o.
  11. Koszt zamówienia Biletu na Szkolenie może przekroczyć cenę wskazaną na Bilecie. Koszt zamówienia Biletu jest uzależniony od ceny bazowej Biletu określonej przez AirBorn sp. z o.o., wysokości podatku VAT.
  12. Łączny Koszt zamówienia biletu, w tym wszystkie dodatkowe opłaty są natychmiast wymagalne do zapłaty po otrzymaniu e-maila z potwierdzeniem.
  13. Natychmiast po otrzymaniu płatności AirBorn sp. z o.o. wysyła Bilet na adres e-mail Kupującego.
  14. W przypadku odwołania Szkolenia Airborn ponosi wyłączną odpowiedzialność za zwrot środków Użytkownikowi, który kupił bilet. W przypadku zmiany daty lub miejsca odbycia się wydarzenia, o ile Użytkownikowi Bilet zażąda zwrotu środków za bilet Organizator ponosi również wyłączną odpowiedzialność za zwrot środków Użytkownikowi, który kupił Bilet.
 10. Odstąpienie od umowy
  1. Użytkownik będący Konsumentem w rozumieniu przepisów prawa, na podstawie art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku ustawy o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 r., poz. 827) może odstąpić od umowy na Usługi płatne świadczone za pośrednictwem Serwisu Airborn Sp. z o.o. bez podawania przyczyn w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy. Celem realizacji uprawnienia, Użytkownik zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu może zostać wysłane na adres siedziby Airborn.
  2. Jeżeli Użytkownik będący Konsumentem wyraża wolę rozpoczęcia realizacji usługi za pośrednictwem Serwisu Airborn przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, winien złożyć wyraźne oświadczenie zawierające takie żądanie. W takim wypadku prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje od momentu rozpoczęcia świadczenia Usługi.
  3. Jeżeli Użytkownik będący Konsumentem wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu żądania, o którym mowa w ust. 2 powyżej, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy.
  4. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 11. Postępowanie reklamacyjne
  1. Użytkownik może złożyć reklamację co do usług świadczonych przez Airborn sp. z o.o.
  2. Reklamację można złożyć w formie elektronicznej za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na stronie www.airborn.aero lub w formie pisemnej na adres: Airborn sp.z o.o. Aleja Zwycięstwa 96/98 81-451 Gdynia. Reklamacja powinna zawierać co najmniej nazwę, pod jaką Użytkownik występuje w AirBorn (login) oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń.
  3. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji AirBorn sp. z o.o. zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
  4. AirBorn rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
  5. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest wyłącznie na adres e-mail wskazany w reklamacji.
 12. Postanowienia końcowe
  1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827), ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1422 ze zm.).
  2. AirBorn sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.
  3. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez AirBorn sp. z o.o., który nie może być krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia w AirBorn zmienionego Regulaminu. Szkolenia rozpoczęte przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są prowadzone na zasadach dotychczasowych.
  4. Użytkownik zostanie powiadomiony o zmianach w Regulaminie na stronie www.airborn.aero Jeśli Użytkownik nie sprzeciwia się stosowaniu zmienionych warunków w terminie, zmienione warunki uznaje się za przyjęte przez Użytkownika. Za sprzeciw wobec zmienionego Regulaminu uznaje się usunięcie konta przez Użytkownika.
  5. Użytkownik może rozwiązać umowę z AirBorn sp. z o.o. (dotyczącą określonego Konta) poprzez wypełnienie dostępnego na stosownej stronie formularza, obejmującego oświadczenie o rozwiązaniu umowy, a następnie potwierdzenie wprowadzonych danych – nazwy (loginu) i hasła. Usunięcie Konta nie jest możliwe w czasie od momentu zgłoszenia udziału w Szkoleniu do zakończenia rozliczenia wszystkich płatności z nim związanych. Z uwzględnieniem warunków określonych w niniejszym punkcie umowa ulega rozwiązaniu po upływie 30 dni od zakończenia rozliczenia Szkolenia lub od momentu wypełnienia formularza, obejmującego oświadczenie o rozwiązaniu umowy. Rozwiązanie umowy nie jest jednoznaczne z zakończeniem przetwarzania danych osobowych Użytkownika przez AirBorn sp. z o.o. w celach marketingowych i przesyłania informacji handlowych na wskazane adresy e-mail.
  6. AirBorn sp. z o.o. ma prawo do rozwiązania umowy z Użytkownikiem ze skutkiem natychmiastowym lub do zablokowania Konta w przypadku naruszenia istotnych postanowień niniejszego Regulaminu.
  7. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Airborn Sp. z o.o. a Użytkownikiem będącym Konsumentem, poddane są właściwym sądom powszechnym. Rozstrzyganie sporów pomiędzy Airborn Sp. z o.o. a Użytkownikiem nie będącym konsumentem, poddane są sądowi miejscowo właściwemu dla siedziby Usługodawcy.